نحوه اعتراض به آراء صادره

تعداد بازدید:۳۰۰۳

 

نحوه اعتراض به آراء صادره

پس از دریافت حکم کمیته انضباطی ،چنانچه دانشجویی به حکم صادر شده از کمیته بدوی اعتراض داشته باشد، ظرف 15 روز از تاریخ دریافت حکم می تواند به ساختمان ستادی بخش امور دانشجویی مراجعه و فرم مخصوص اعتراض را تکمیل نماید.

پس از تکمیل فرم توسط دانشجو ،مدارک تکمیل شده جهت طرح و رسیدگی تخلف صورت گرفته به کمیته تجدید نظر استان ارسال می گردد.

پس از طرح و رسیدگی تخلف در کمیته مذکور ،نتیجه در پروفایل دانشجو ثبت می گردد.