تنبیهات

تعداد بازدید:۳۳۳۰

 

اقدامهای ارشادی، بازدارنده و تنبیهات

 1. معرفی به دفاتر مشاوره دانشجویی با تعیین تعداد جلسات
 2. معرفی به دفاتر فرهنگی یا دفتر نهاد مقام معظم رهبری جهت مشاوره
 3. شرکت در کارگاه های تخصصی یا فعالیتهای ورزشی
 4. انجام یک پروژه پژوهشی در مورد مشکل انضباطی و ارائه گزارش آن در کمیته بدوی 
 5. احضار و اخطار شفاهی
 6. تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو 
 7. اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو
 8. تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو 
 9. توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو 
 10. اخذ تعهد کتبی از دانشجو مبنی بر عدم تکرار تخلف 
 11. محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه و یا تغییر در آنها از قبیل وام، خوابگاه و غیره از یک ماه تا طول مدت زمان باقیمانده از تحصیل
 12. دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد
 13. حذف درس مربوط به تخلف آموزشی 
 14. دادن نمره 0/25 در دروس مربوط به تقلب
 15. عدم اجازه دفاع از پایان نامه یا رساله 
 16. ابطال پایان نامه یا رساله 
 17. استرداد تمام وجوه تشویقی مالی 
 18. لغو و ابطال کلیه امتیازات و مدارک مربوط به تخلفات علمی و پژوهشی 
 19. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی بدون احتساب سنوات
 20. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی با احتساب سنوات 
 21. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال تحصیلی بدون احتساب سنوات 
 22. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال تحصیلی با احتساب سنوات 
 23. منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال تحصیلی بدون احتساب سنوات 
 24. منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال تحصیلی با احتساب سنوات 
 25. منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال تحصیلی بدون احتساب سنوات 
 26. منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال تحصیلی با احتساب سنوات
 27. تغییر محل تحصیل دانشجودر صورت لزوم همراه با تغییر رشته تحصیلی ضمن رعایت مقررات آموزشی و آزمون(
 28.  اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی برای واحدهای دیگر 
 29. اخراج و محرومیت از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی از  تا 5 سال
 30. اخراج و محرومیت از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی از  تا  5 سال و پیشنهاد و اعلام آن به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اخراج و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از 1تا5 سال