آیین نامه

تعداد بازدید:۳۴۳۸

 

آئین نامه کمیته انضباطی

نظم به معنای آراستگی، هماهنگی، پیوستگی ترتیب زمانی یا عددی یا مکانی، میزان کردن، قاعده و قانون،... و انضباط نیز در لغت، به معنای استوار شدن، نگاه داشتن، رعایت قوانین و مقررات و نیز وفای به نظم لازمه بقا، کارایی و دستیابی به اهداف در هر سازمانی است و لذا قانون و قانون مداری شرط اول ایجاد نظم و انضباط در هر سازمانی استبدین لحاظ بنا به شرایط و ماموریت هر سازمانی مجموعه قوانینی وضع می گردد که تمامی اعضای سازمان ملزم به رعایت و اجرای آن هستند.همچنین ایجاد و استمرار انضباط در هر سازمانی بنحو مطلوب در گرو کار فرهنگی و ایجاد فرهنگ سازمانی و شناسایی بررسی علمی ارتباط موثر بر انضباط است.

دانشگاه ها نیز به عنوان یک سازمان برجسته در سطح جامعه که ماموریت رشد و تعالی فردی و تربیت صحیح دانشجویان و نخبگان کشور را به عهده دارد از این قاعده مستثنی نیستند و مجموعه قوانین و ضوابطی در آن ساری و جاری است که کلیه دانشگاهیان اعم از مدیران، کارکنان، اساتید و دانشجویان آن را رعایت و اجرا می کنند به نحوی که می توان برای دانشجویان و دانشگاهیان هویت خاص و ممتاز را تشخیص داد.

در رابطه با دانشجویان مجموعه قوانینی مانند قوانین و آیین نامه آموزشی، اداری و فرهنگی در دانشگاه پیش بینی گردیده که دانشجویان ملزم و موظف به اجرای آن هستند بدیهی است این قوانین در راستای ایجاد نظم

و امنیت در دانشگاه و فراهم کردن بستر مناسب برای آموزش، پژوهش و ارتقاء شخصیت معنوی و اخلاقی دانشجویان است.

بدین منظور در کنار وضع قوانین و مقرارت مربوطه مجموع قوانین نظارتی و کنترلی نیز وضع گردیده که در صورت تخطی از قوانین امکان شناسایی و اصلاح انحرافات از آنها فراهم گردد .

با توجه به اهمیت سلامت روانی و معنوی فضاهای علمی و دانشگاهی به منظور پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و تأمین حقوق تمامی دانشگاهیان، پرهیز از برخوردهای سلیقه ای و استفاده ابزاری از کمیته های انضباطی در برخورد با تخلفات دانشجویان، شیوه نامه انضباطی دانشجویی با رویکرد اصلاحی نوین و با استفاده از نظرات کارشناسی افراد صاحب نظر تهیه و تنظیم گردیده است از اینرو کمیته انضباطی دانشجویان و در مجموع ریاست دانشگاه، تنها مرجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به تخلفات و شکایات دانشجویی و پاسخگویی به استعلام های استخدامی ادارات و سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی است و صدور حکم هر گونه حکمی برای دانشجویان خاطی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دانشگاه غیر قانونی، اعلام می گردداین نهاد علاوه بر مسئولیت در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی، سعی دارد از هرگونه برخورد تحقیر آمیز حتی در مواردی که تخلف محرز گردیده است جلوگیری نمایددانشگاه آزاد اسلامی باید دانشگاهی قانونمدار بوده و تخطی از قانون از سوی هیچ فردی پذیرفته نیست.