دستورالعمل کار دانشجویی

تعداد بازدید:۳۹۵۱

 

به منظور بهره گیری پاره وقت از توانمندی و خلاقیت دانشجویان در پیشبرد امور دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت اجتماعی و مساعدت مالی به آنان در زمینه شهریه ، دانشجویان عزیز با رعایت  شرایط ذیل می توانند درخواست کار دانشجویی دهند.

شرایط لازم برای دانشجویان متقاضی کاردانشجویی:

1- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی (فقط برای مقاطع کاردانی وکارشناسی)

2- داشتن صلاحیت عمومی به تشخیص معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد

3- نداشتن سابقه محکومیت در کمیته انضباطی واحد

4- داشتن میانگین کل حداقل 13 برای دوره کاردانی وکارشناسی و 15 برای مقاطع بالاتر

نحوه انتخاب دانشجویان برای کاردانشجویی:

دانشجویان متقاضی باید باتکمیل فرم شماره 1و 2 درخواست خودرابه حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی واحد تحویل دهند .

میزان تخفیف شهریه به ازای کاردانشجویی:

                    مقطع تحصیلی

حداقل مبلغ به ازای هرساعت (ریال )

کاردانی وکارشناسی (پیوسته و ناپیوسته )

30000     

کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای

50000

دکتری تخصصی

60000

 

- مدت زمان همکاری برای هردانشجو حداقل 40 وحداکثر 70ساعت در ماه خواهد بود.