دومین رویداد ملی رقابت تیم‌های دانشجویی در کرسی‌های آزاداندیشی

۰۱ آبان ۱۴۰۰ | ۱۴:۲۰ کد : ۶۳۰۴ اخبارتصویری-دانشجوئی اخبار تصویری-فرهنگی
تعداد بازدید:۹۵۷
دومین رویداد ملی رقابت تیم‌های دانشجویی در کرسی‌های آزاداندیشی

 

دومین رویداد ملی کرسی های آزاد اندیشی دانشجویان برگزار می گردد:

دانشجویان گرامی با مطالعه دقیق شیوه نامه اجرایی این رویداد ملی نسبت به تشکیل تیم و ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام نمایند.

دانلود شیوه اجرایی دومین رویداد ملی رقابت تیم های دانشجویی در کرسی های آزاد اندیشی

لینک ثبت نام

 

تعریف کرسی آزاد اندیشی :(اطلاعات بیشتر در شیوه نامه اجرایی رویداد)

 نشستی است آزادانه، منطقی و اخلاق مدار که با حضور طرفین (یک یا چند نفر صاحب اندیشه حول موضوعات مختلف فکری، سیاسی، فرهنگی و علمی) برگزار می گردد، به نحوی که طرفین از نظر تعداد و سطح علمی متناسب باشند.

ترکیب تیم ها :(اطلاعات بیشتر در شیوه نامه اجرایی رویداد)

گروهی است متشکل از چهار عضو دانشجو که دارای دو عضو سخنران و دو عضو پژوهشگر (که منابع و اطلاعات محتوایی لازم را در اختیار اعضای گروه قرار می دهند)

تبصره 1 : دانشجویان شرکت کننده می توانند در صورت تمایل از یکی از اعضای هیات علمی واحد دانشگاهی خود را بر اساس بخشنامه شماره 11/1110 تاریخ 99/07/22 به عنوان استاد مشاور و به عنوان پشتیبان بهره مند شوند.

تبصره 2 : اعضای تیم شرکت کننده می توانند از اساتید حق التدریس دانشگاه نیز به عنوان استاد مشاور در تیم بهره مند شوند.

ضوابط تشکیل تیم ها :(اطلاعات بیشتر در شیوه نامه اجرایی رویداد)

- اعضای هر تیم، متشکل از 4 دانشجو از هر رشته و مقطع تحصیلی است که در آن نیم سال مشغول به تحصیل می باشند. هر تیم دارای یک سرگروه است که کلیه ارتباطات دبیرخانه با تیم ها از طریق سرگروه صورت می گیرد.(اعم از ثبت نام و سایر پیگیری ها)

- در مرحله استانی به کشوری ترکیب تیم ها در مقایسه با ترکیب اولیه نباید بیش از 50 درصد تغییر کرده باشد. افراد جایگزین باید حتما دانشجو باشند.

- شرکت در کلیه کارگاه های توجیهی رویداد الزامی می باشد.

- تیم ها قبل از شروع رویداد باید فرم ها و اطلاعات مورد نیاز رویداد ملی را تکمیل کنند.

 

زمانبندی رویداد ملی :

 

محورها و زیر موضوعات دومین رویداد ملی رقابت تیم های دانشجویی در کرسی های آزاد اندیشی

ردیف

محور سیاسی

زیر موضوع

1

اختیارات ریاست جمهوری برای اداره کشور و رفع مشکلات موجود کافی است.

2

برجام تنها راه برون رفتی بود که کلیت نظام آن را پذیرفت.

با توجه به اتمام زمان قرارداد ترکمنچای، حاکمیت ایران می تواند نسبت به بازپس گیری خاک جداشده خود اقدام نماید.

4

ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻼک ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ مشروعیت ومقبولیت ﻧﻈﺎمﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

5

دخالت جریانهای مختلف در انتصابات و نیز اعتماد و شناخت شخصی مسئولین از افراد باعث می شود شایسته سالاری رخ ندهد.

6

ﻣﺬاﮐﺮه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ و ﻣﻮﺷﮑﯽ، اقتصاد و  اﻣﻨﯿﺖ اﯾﺮان را تامین ﻣﯽﮐﻨﺪ.

طرح صیانت از فضای مجازی موجب تضییع حقوق کاربران می شود.

8

در سیاست خارجی ایران، میدان بر دیپلماسی اولویت دارد.

9

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در منطقه در راﺳﺘﺎﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.

10

مساله تسلط طالبان بر افغانستان مساله داخلی آن کشور است و کشورهای همسایه نباید در آن دخالت کنند.

ایران در مساله قره باغ نباید از آذربایجان حمایت می کرد.

11

حل مشکلات معیشت مردم وابسته به برجام و مذاکرات هسته ای  است.

12

ﺗﻌﺪد و ﺗﮑﺜﺮ احزاب ﺑﻪﻧﻔﻊ نظام اسلامی اﺳﺖ.

13

با تسلط طالبان بر افغانستان امنیت در این کشور و در نتیجه امنیت در منطقه افزایش داشته است.

ردیف

محور اقتصادی

زیر موضوع

1

مشکل کنونی اقتصاد کشور ناشی از تحریم های جهانی است.

2

انحصار داخلی در تولید خودرو موجب افزایش کیفیت محصولات داخلی می شود.

3

تقویت تولید داخل در گرو فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت خصوصی سازی است.

4

تعامل اقتصادی با شرق نسبت به غرب منافع اقتصادی کشور را بهتر تامین می­کند.

5

باز شدن گره اقتصادی کشور منوط به پذیرش FATF است.

6

منع ورود لوازم خانگی خارجی موجب  افزایش کیفیت محصولات داخلی است.

7

راه کنترل قیمت مسکن تصویب و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است.

8

وعده دولت در ساخت یک میلیون مسکن شدنی نیست.

9

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻗﺘﺼﺎدﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳت.

10

ﺑﺮﺧﻮردﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽﺑﺎ ﮐﻮﻟﺒﺮیﺑﺎﯾﺪﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎﯾﺮﻣﻈﺎﻫﺮﻗﺎﭼﺎقﺑﺎﺷﺪ.

11

شیوه بانکداری جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شیوه بانکداری اسلامی است.

12

افزایش بی رویه قیمت ها در کشور متاثر از تحریم های آمریکا ست

13

طرح اقتصاد ایالتی بهترین راه برای برون رفت از بحران اقتصادی فعلی کشور است.

14

کاهش ارزش پول ملی  ایران فرصت مناسبی برای رونق روابط اقتصادی در سطح کشورهای منطقه است.

15

عدم مرجعیت علمی و کاربردی دانشگاه سبب کاهش جایگاه آن در پیشرفت صنعت کشور شده است.

16

عدم شفافیت مدیریت اقتصادی شهرداری ها موجب گسترش فساد مالی و اداری در این نهاد است.

17

روی کار آمدن اقتصاد مبتنی بر ارز دیجیتال تحریم های اقتصادی را بی اثر می کند.

ردیف

محور فرهنگی

زیر موضوع

1

پوشش امری شخصی است و دولت نمی تواند در آن دخالت کند.

2

اعمال قوانین بازدارنده(محدود کننده) برای فرهنگ سازی در جامعه لازم است.

3

رفتارهای مبتنی بر مبنای دینی  بعد از انقلاب اسلامی روند افزایشی داشته است.

4

ممیزی کتاب مغایر مبانی آزاد اندیشی است.

5

ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ورزﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓﯽﻋﻔﺖﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.

6

ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ اﻓﺮاد اﺳﺖ.

7

داﺧﻞﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮانﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﻣﺤﺴﻮبﺷﻮد.

8

دستورالعمل آراستگی در دانشگاه موجب ایجاد نظم و استاندارد پوشش دانشجویان شده است.

9

ترویج فرهنگ ازدواج ساده سبب تضییع حقوق زنان می شود.

10

آراﻣﺶ روﺣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎیﺗﮏﺟﻨﺴﯿﺘﯽﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

11

واگذاری صدور مجوز فیلم ها در شبکه نمایش خانگی راه حل مسائل موجود در این شبکه نیست.

12

استفاده از اینترنت داخلی راه حل مناسب برای جلوگیری از ورود محتوای نامناسب  است.

13

از علل افزایش سن تجرد، تغییر نگاه جوانان به ازدواج تحت تاثیر فرهنگ غرب و تبلیغات رسانه های غربی است.

14

باید از ﻫﻨﺮﻓﺎﺧﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞﻫﻨﺮﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪﺣﻤﺎﯾﺖﻧﻬﺎدی و دوﻟﺘﯽﮐﺮد.

15

ﺑﺮایﺣﻔﻆﺳﻼﻣﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻤﯿﺰی فیلم و محصولات فرهنگی ﺿﺮوری اﺳﺖ.

16

اخذ جایزه اسکار در سینمای ایران حاصل نگاه انتقادی است.

17

صدا و سیما به جهت غلبه تهیه کنندگان و نداشتن مدل مناسب و قوی، در تهیه سریالها منفعل است.

ردیف

محور اجتماعی

زیر موضوع

1

الگو سازی سلبریتی ها به جای نخبگان و متخصصین در میان مردم موجب بروز بحران های اجتماعی شده است.

2

اشتغال زنان درجامعه اثر منفی بر ازدواج و ثبات زندگی دارد.

3

افشاگری فساد سبب سلب اعتماد عمومی از حاکمیت و جامعه می شود.

4

فیلترینگ فضای مجازی ناقض حقوق و آزادی های اجتماعی است.

5

جمهوری اسلامی در زمینه عدالت اجتماعی، کارنامه قابل قبولی دارد.

6

با وجود شبکه های اجتماعی خارجی تولید و حمایت از شبکه های داخلی بی معناست.

7

عدم تناسب تحصیل با اشتغال از عوامل ایجاد ناامیدی در جامعه است.

8

ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺤﺼﯿﻼت زن ﻧﺴﺒﺖ به همسر  عامل اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ.

9

گرایش به شبکه های اجتماعی موجب کاهش سرانه مطالعه کتاب در کشور شده است.

10

سیاست ارتقا سواد رسانه ای جایگرین مناسبی برای سانسور است.

11

اجرای موسیقی زنده خیابانی نوعی گدایی مدرن است.

12

ﺳﯿﺎﺳﺖ "ﺑﻮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﯽ" در داﻧﺸﮕﺎﻫ­ﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺼﻌﯿﻒ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

13

ایران در حوزه واکسیانسیون و مقابله با کرونا از کشورهای موفق در جهان بوده است.

14

شبکه اینترنت داخلی سبب افزایش امنیت اجتماعی است.

15

خدمت سربازی باعث تلف شدن وقت جوانان می گردد.

16

اﺳﺘﻔﺎده از قوه قهریه ﺑﺮایﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

17

اﻓﺰاﯾﺶﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﮔﺮدد.

18

دﻟﯿﻞﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺸﺪنﭘﯿﺎم رﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽﺿﻌﻒﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.