اخبار مرکز مشاوره

1- برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج - آبان ماه 1394

2- دعوت از استادان مجرب گروه روانشناسی جهت حضور در مرکز مشاوره

3- چاپ اولین بروشور مرکز مشاوره با موضوع اضطراب امتحان - خرداد 1394