مدیر دانشجویی

مدیر دانشجوئی : 

                       سرکار خانم مهدی نژاد 

تلفن های سانترال :  22350092-22350091-22350090

تلفن داخلی 221