معاون دانشجویی و فرهنگی

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی
جناب آقای دکتر سید حسین پیشگر

مسئول دفتر : سرکار خانم عباسی نظری

تلفن مستقیم :  22350702

تلفن سانترال : 22350092-22350091 داخلی 220