تماس با ما

 

تماس با معاونت دانشجویی و فرهنگی

سمت مشخصات محل استقرار شماره تلفن سانترال شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
دفتر معاونت آقای فراهانی ساختمان ستادی - اتاق107 22350091-92 220 22350702
مدیر دانشجویی خانم مهدی نژاد ساختمان ستادی - اتاق 106 22350091-92 221 -
مدیر امور فرهنگی و اجتماعی آقای کاظمی ساختمان ستادی - اتاق 105 22350091-92 249 26350914
مشمولین و خروج از کشور آقای فراهانی ساختمان ستادی - اتاق 104 22350091-92 223 -
نقل و انتقالات و کمیته انضباطی خانم نظرلو ساختمان ستادی - اتاق 104 22350091-92 225 -
تغذیه و کارت دانشجویی خانم رضایی ساختمان ستادی - اتاق 104 22350091-92 226 -
تخفیفات دانشجویی خانم رضایی ساختمان ستادی - اتاق 104 22350091-92 227 -
کارشناس فرهنگی برادران آقای ناظریان ساختمان ستادی  22350091-92 201 -
کارشناس فرهنگی خواهران خانم رنجبران ساختمان ستادی  22350091-92 202 -
رئیس اداره امور ورزشی خانم متین مجتمع پیامبر اعظم(ص) 88385776 -88370650 209 88370649
کارشناسی امور ورزشی آقای سنایی مجتمع پیامبر اعظم(ص) 88385776 -88370650 414 -
کارشناس امور ورزشی آقای اعظمی مجتمع پیامبر اعظم(ص) 88385776 -88370650 414 -
کارشناس امور دانشجویی آقای مهردوست دانشکده فنی و مهندسی 44220677 316 -
کارشناس امور دانشجویی خانم حسینی شکور دانشکده معماری 88385780-83 305 -
کارشناس امور دانشجویی خانم صابر دانشکده علوم انسانی 88385780-83