صدور مجوز خروج کشور دانشجویان مشمول در ایام اربعین

۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۵:۴۱ کد : ۳۶۴۴ اخبارتصویری-دانشجوئی
تعداد بازدید:۹۹
کلیه دانشجویان مشمول دارای معافیت تحصیلی در سنوات مجاز تحصیلی ، به شرط آنکه در بازه ۷ مهرماه ۱۳۹۸ لغایت ۳ آبان ماه ۱۳۹۸ درخواست خروج از کشور خود را از طریق سامانه اینترنتی services.epolice.ir ثبت نمایند، بدون اخذ وثیقه،ضمانت نامه بانکی و ... مجوز خروج از کشور برای آنها صادر خواهد شد.
صدور مجوز خروج کشور دانشجویان مشمول در ایام اربعین