کسب مقام اول کشوری در بیست و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت

۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۴
کسب مقام اول کشوری در بیست و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت
کسب مقام اول کشوری در بیست و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت
کسب مقام اول کشوری در بیست و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت
کسب مقام اول کشوری در بیست و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت