EN

آخرین اخبار

صدور مجوز خروج کشور دانشجویان مشمول در ایام اربعین

صدور مجوز خروج کشور دانشجویان مشمول در ایام اربعین

۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۵:۴۱ اخبارتصویری-دانشجوئی
کلیه دانشجویان مشمول دارای معافیت تحصیلی در سنوات مجاز تحصیلی ، به شرط آنکه در بازه ۷ مهرماه ۱۳۹۸ لغایت ۳ آبان ماه ۱۳۹۸ درخواست خروج ...
اولین جشنواره فرهنگی ، هنری، علمی و پژوهشی نماز ( قبا )

اولین جشنواره فرهنگی ، هنری، علمی و پژوهشی نماز ( قبا )

۱۱ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۲:۱۷ اخبارتصویری-دانشجوئی
اولین جشنواره فرهنگی ، هنری، علمی و پژوهشی نماز ( قبا )